صفحه اصلی     /  ليست مقالات ديني     /     عضویت

پسوند مقاله:ِDOC

موضوع مقاله:امر به معروف و نهی از منکر

نوع مقاله: رايگان مبلغ جهت عضوهاي خاله فر: 0ریال   
تعداد صفحه: 27صفحه مبلغ جهت غیر عضوها :20000ریال
کد مقاله:870531

تاريخ انتشار: 27 دي1388

امر به معروف و نهی از منکر

این مقاله دارای 27صفحه می باشد

فهرست
عنوان

مقدمه
فصل اول
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در قران و روایات
امرونهی از دیدگاه عقل
جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در اسلام
امتیاز نهی از منکر بر امر به معروف
فصل دوم
شرایط امر به معروف و نهی از منکر
شناخت معروف و منکر
تاثیر
اصراربه گناه
نبودن مفسده در امر ونهی
فصل سوم
مراتب و شیوه های عملی امر و نهی
اظهار تنفر قلبی
امر و نهی زبانی
امر ونهی با قدرت
فصل چهارم
شیوه های رفتاری در امر و نهی
شیوه امرو نهی به نوجوانان
شیوه امرو نهی به جوانان
شیوه امرو نهی به بزرگسالان
شیوه امرو نهی به اعضای خانواده
شیوه امرو نهی به دوستان و اقوام
شیوه امرو نهی به بانوان
نتیجه گیری
منابع و مآخذ


مقدمه

امر به معروف انتشار خوبیها و افشاندن بذر نیکیها در کشتزار جان ادمی است تا با به ثمر رسیدن هر بذر، گلی از درون او شکفته شود ودر نتیجه جامعه گلزاری از ارزشها، نیکیها و فضیلتها گردد.
امر به معروف افزایش فضای سبز خانه دلها و کویر زدائی معنوی جامعه و جان کسانی است که از نیکیها فاصله گرفته اند.
امر به معروف کلید خوبیهاست و ماهیت نیکی ونیک اوری دارد و نهی از منکر چراغ تابنده ای است که ماهیت نیکی و ضد پلیدی دارد.
نهی از منکر بارش قطرات زلال باران بر سرزمین جان گنهکار است که شعله های معصیت را خاموش می سازد و به گسترش تیرگیهای قلبش پایان می بخشد.
و چنین ویزگیهایی است که این فریضه نورانی را بر سایر فرائض امتیازی بزرگ بخشیده است .
اما این اثار ارزشی جزدر پرتو عمل به این دو اصل تابنده نقش نمی بندد.این دو گنجینه الهی با همه ذخایر گرانقدر خود همواره در زیر طبقات سهل انگاریها، فراموشیها و غفلتها مدفون شده اند و حتی ابعاد مختلف انها به سر رشته سنجشهای عالمانه برنتابیده است .
چه اینکه مدتها رساله های عملیه از احکام محدود این فریضه اگاهی بخش تهی مانده بود .و مهمتر اینکه عمل به دو فریضه بزرگ نه به اندازه نمهز وروزه که به اندازه برخی از مستحبات رسمیت نیافته است .
به نظر میرسد علل عمده این مسائل نا اگاهی به جایگاه، اثار، شیوه های عملی موفق، رموز موفقیت، نمونه ها، الگوها و انواع معروف ومنکر بویزه در عصر ما می باشد .

...

<<<بیشتر مقالات سایت که اعضا به آن دستیابی پیدا می کنند با ذکر منبع می باشند.>>>

دان لود کامل -كد مقاله 870531

يا

لينك ديگر

   توجه: برای دریافت رمز مقالات باید به عضویت دهکده خاله فر درآمده باشید.