صفحه اصلی     /  ليست مقالات صنايع     /     عضویت

کد مقاله:872069

پسوند مقاله:ِDOC

موضوع مقاله: موانع توسعه بهره وري درايران

تاريخ انتشار: 21 اسفند 1388

نوع مقاله: رايگان

مبلغ جهت اعضاء دهکده خاله فر: 0ریال   
تعداد صفحه: 24صفحه مبلغ جهت غیر عضوها :20000ریال

موانع توسعه بهره وري درايران

این مقاله دارای 24صفحه می باشد

اهميت بهره وري
تعاريف بهره وري
بهره وري امروز يك نگرش اقتصادي ، فني و فرهنگي نسبت به توليد است
توسعه بهره وري و موانع آن
بهره وري نيروي كار ( Labour Productivizy )
بهره وري سرمايه ( Capital Productivity )
شاخصهاي مربوط به سود آوري و برگشت سرمايه
شاخصهاي بهره وري كل ( Total Productivity )

موانع سياسي / فرهنگي
نظام آماري و اندازه گيري بهره وري
سياستهاي اقتصادي دولت
نظام بانكي
كاهش تصدي گري خصوصي سازي
مسئوليتهاي اجتماعي دولت :
مديريت منابع و نظام توليد
منابع
كتاب ها
...

<<<بیشتر مقالات سایت که اعضا به آن دستیابی پیدا می کنند با ذکر منبع می باشند.>>>

دان لود کامل-كد مقاله 872069

   توجه: برای دریافت رمز مقالات باید به عضویت دهکده خاله فر درآمده باشید.