صفحه اصلی     /  ليست مقالات دامپزشكي     /     عضویت

پسوند مقاله:ِDOC

موضوع مقاله: پروژه گاوداري صنعتي (شيري - گوشتي)

نوع مقاله: عضويتي مبلغ جهت عضوهاي خاله فر: 15500ریال   
تعداد صفحه: 31صفحه مبلغ جهت غیر عضوها :57200ریال
کد مقاله:87223

تاريخ انتشار: 24 شهريور1387

 پروژه گاوداري صنعتي (شيري - گوشتي)

این مقاله31صفحه می باشد.

فهرست

 عنوان

1-   خلاصه پروژه

2-   مقدمه

3-   توضيح فرآيند

4-   امكانات و شرايط لازم

5-   انواع و جمع هزينه

6-   منابع مالي

7-   بررسي درآمد

8-   دلايل انتخاب مكان

9-   پيشنهادات

10-           فهرست منابع

11-           تبليغات

12-           نظر ارزياب

13-           سخن پاياني

 

1-خلاصه مطالب پروژه

گاوداري مذكور كه به معرفي آن مي پردازيم گاوداري صنعتي گوشتي - شيري مي باشدكه در كيلومتر10 جاده تاكستان با مديريت حاج اكبر و حاج محمد و حاج علي نعمتي اداره مي شود.

اين گاوداري داراي چهار سالن مي باشد كه دو سالن مخصوص گاوهاي گوشتي و دو سالن ديگر مخصوص گاوهاي شيري است. كه مجموعاً 75 رأس گاو گوشتي و 140 رأس گاو شيرده از جنس هلشتاين و رجستر است.

1- در اين تحقيق سعي گرديده است با بهره برداري از مطالبي و سوالاتي كه از صاحبان گاوداري گرديده است. بتوانيم به پاسخ هاي جامع و روشني در بارة چگونگي تأسيس و اداره و بازدهي و همچنين تأمين منابع مالي اين واحد صنعتي دست يابيم.

2- با توجه به اينكه  اشتغال امري مهم مي باشد روش هاي ورود بدين شغل بيان گرديده است. در ادامه با اشاره به اين مطلب كه تأمين منابع مالي پيش مقدمه امري لازم و ضروري است. در اين مقوله به آن اشاره شده است.

3- ميزان هزينه هايي كه براي اين واحد صنعتي بيان گرديده  را ذكر نموده ايم كه البته به واقعي يا غير واقعي بودن آن اشاره شده است.

 4- مطلب بعدي امكانات و شرايط ويژه اين شغل است. در ضمن به اختصار به موارد زير اشاره شده است:

5- ميزان سوددهي

6- مجوزهاي مورد نياز

7- دلايل انتخاب شغل

8- روشها و منابع تحقيق

9- توضيح فرآيند توليد شير وگوشت

10- پيشنهادات

11- علت انتخاب محل گاوداري

بررسي در آمد و سود حاصله از فروش محصولات گاوداري با اشاره به هزينه هاي واقعي و غير واقعي

1-   فهرست منابعي كه از آنها در تهيه اين پروژه استفاده شده است.

 2- مقدمه

الف:  دلايل انتخاب شغل

1- در دسترس بودن مكان ياد شده و مجاورت آن با محل علت ديگر آن همكاري صميمانه صاحب گاوداري است علت مهم ديگر بيان اهميت شغل ياد شده و اشارة به استعدادهاي منطقه در ايجاد اشتغال است.

     علت ديگر معرفي اين شغل است كه به نظر بعضي ها گاوداري شغل كم اهميتي است و به دليل ارتباط با دام ، عده اي خيال مي كنند اين حرفه و شغل پيشه اي قديمي مهجور و بعضاً كم اهميت مي باشد. گاوداري  هاي صنعتي كه سمبلي از تغيير و تحولات در زمينه پرورش گاو مي باشند با توجه به بهداشتي بودن محصولات آن نقش بسزايي در حفظ سلامت جامعه دارند.

گاوداري ياد شدهيكي از بزرگترين و مهمترين گاوداريهاي منطقه است كه مهمترين علت انتخاب معرفي اين گاوداري  مي باشد.

اين گاوداري يك واحد بزرگ صنعتي است كه بيش از 20 نفر كارگر در آن مشغول به كار مي باشند كه مي توان از اين گاوداري بعنوان يكي از واحدهاي ايجاد اشتغال نام برد.

موضوع مهم ديگر :

    اشاره به اهميت شير و گوشت و لزوم رعايت بهداشت در توليد اين محصولات است.

از گاوداري و پرورش گاوهاي شيري و گوشتي مي توان بعنوان يكي از قطبهاي مهم اقتصادي نام برد. اين گاوداري به عنوان يك واحد صنعتي خودكفا در زمينه توليد شير و گوشت مي تواند در راه كسب افتخار براي منطقه ما قدم بردارد.

ب: اهميت شغل

ابتدا به اهميت محصولات مي پردازيم.

1-   شير:

 ...

<<<بیشتر مقالات سایت که اعضا به آن دستیابی پیدا می کنند با ذکر منبع می باشند.>>>

دان لود کامل -كد مقاله87223

يا

دان لود کامل

   توجه: برای دریافت رمز مقالات باید به عضویت دهکده خاله فر درآمده باشید.