صفحه اصلی     /  ليست مقالات روانشناسي     /     عضویت

موضوع مقاله:بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي

کد مقاله:872946
مبلغ جهت عضوهاي خاله فر: 31000ریال  
مبلغ جهت غیر عضوها :94400ریال

پسوند مقاله:ِDOC

نوع مقاله: عضويتي
تعداد صفحه: 62صفحه

تاريخ انتشار:10مرداد1389

بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي

این مقاله دارای62 صفحه می باشد.

چكيده
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر كلاس پنجم دو تا از مدارس كرج انجام شده است.
جامعه پژوهش عبارت است از كليه دانش آموزان سال پنجم ابتدايي در شهرستان كرج كه از بين آنها 100 آزمودني با استفاده ازروش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديد.
ابزار اندازه گيري در اين تحقيق عبارت است از آزمون مداد كاغذي چند جوابي براي سنجش خلاقيت (MPPT ) و همين طور براي سنجش عملكرد تحصيلي آزمودنيها ازمعدل نيم سال گذشته آنها استفاده شد كه پس از جمع آوري داده ها با استفاده از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون به تحليل داده ها پرداخته شد كه ضريب همبستگي (%29r= )به دست آمد و معلوم شد كه بين خلاقيت و پيشرفت تحصيلي آزمودنيها رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
فصل اول
مقدمه :
مسأله پژوهشي
فرضيه پژوهشي
اهداف تحقيق
تعريف اصطلاحات
فصل دوم
خلاقيت
هوش و خلاقيت:
مراحل خلاقيت
نقش مدرسه در بارور كردن خلاقيت
ويژگيهاي كودكان خلاق
نظريه هاي مربوط به خلاقيت
خلاقيت به عنوان الهام خدايي
خلاقيت به عنوان ديوانگي
خلاقيت به عنوان نبوغ شهودي
خلاقيت به عنوان نيروي حياتي
نظريه تداعي گرايي
نظريه گشتالت
مكتب شناختي
نظرية روانكاوي
روانكاوي جديد
عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي
تاثير معلمان بر خلاقيت
فصل سوم
جامعه
نمونه
طرح تحقيق
ابزار اندازه گيري:
آزمون مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت(MPPT):
پاياني آزمون MPPT
روش آماري
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم
محدوديتهاي تحقيق

پيشنهادهاي تحقيق
خلاصه تحقيق:
 

منابع
1- افروز،غلامعلي (1371) نوجوانان،استقلال،شخصيت و خلاقيت،نشريه ماهانه پيوند،انتشارات انجمن اولياء و مربيان شماره 158
2- افروز،غلامعلي (1371) نقش اعتماد به نفس در خلاقيت نوجوانان و جوانان،نشريه ماهانه پيوند،انتشارات انجمن و اولياء و مربيان شماره 159
3- بهروزي،ناصر،(1375) رابطه ويژگي هاي شخصيتي با خلاقيت و رابطه متغير اخير با عملكرد تحصيلي،پايان نامه كارشاناسي ارشد،استاد راهنما،حسين شكر كن،دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد چمران
4- خانزاده،علي (1363) پرورش خلاقيت در كودكان،نشريه ماهانه پيوند،انتشارات انجمن اولياء و مربيان شماره 158
5- عابدي،جمال (1372) خلاقيت و شيوه هاي نو در اندازه گيري آن،مجله پژوهشهاي روان شناختي،دروه دوم.شماره 1و2،ص 54-64
6- عصاره،عليرضا(1377) يادگيري و خلاقيت.نشريه ماهانه پيوند،انتشارات انجمن اولياء و مربيان شماره 233
7- غفارزادگان،داوود(1368)چگونه مي توان به پيشرفت تحصيلي كودكان كمك كرد.نشرهي ماهانه پيوند،انتشارات انجمن اولياء و مربيان. شماره 123
8- كفايت،محمد(1373) بررسي ارتباط شيوه هاي و نگرش هاي فرزند پروري با خلاقيت و بررسي رابطه خلاقيت با هوش و پيشرفت تحصيلي.پايان نامه كارشناسي ارشد.استاد راهنما حسين شكركن.دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد بهشتي .
 

...

<<<بیشتر مقالات سایت که اعضا به آن دستیابی پیدا می کنند با ذکر منبع می باشند.>>>

دان لود کامل-كد مقاله872946

   توجه: برای دریافت رمز مقالات باید به عضویت دهکده خاله فر درآمده باشید.

هشدار
وب سايت خاله فر هيچ هدفي جز ترويج علم براي انتشار مقالات يا پايان نامه هاي دانشجويان
ندارد و صرفا بيشتر هزينه هاي دريافتي جهت پرباركردن سايت و صرف كارهاي موازي فرهنگي مي شود و درصد اندكي از مبلغ
مقاله جهت ويراستاري و خلاصه سازي مطلب به ويرايشگر تعلق مي گيرد.
همچنين استفاده كامل از پايان نامه به عنوان يك پايان نامه جديد به نام شخص ديگر ممنوع مي باشد،
و سايت هيچگونه مسئوليتي در اين مورد ندارد .
تنها دانشجويان عزيز بايد از فايل هاي دريافتي از سايت به عنوان يك منبع نگاه نمايند.
با احترام