رديف/

نام درس/رشته/سال تحصيلي/كد هاي درس

PNUBANK

PersianGiG

Google 4SHARED
soal/javab soal/javab soal/javab soal/javab

1

مباني و كاربرد كامپيوتر كاربرد كامپيوتردر حسابداري/حسابداري 1115011-حسابداري تجميع1115012/نيمسال دوم 89-88

L

L

L

L

2

آمارو كاربرد آن درمديريت /حسابداري /نيمسال دوم 89-88/.1117018

L

L

L

L

3 آمار و احتمالات / تجميع مديريت (دولتي،بازرگاني،صنعتي،جهانگردي)-حسابداري-علوم اقتصادي /نيمسال دوم 89-88/...1117089

L

L

L

L

4 زبان تخصصي اقتصاد و مديريت / مديريت(بازرگاني-دولتي-صنعتي-جهانگردي)-اقتصاد-حسابداري /نيمسال دوم 89-88/...1212174

L

L

L

L

5 حسابداري صنعتي1/ تجميع(حسابداري-مديريت(بازرگاني-دولتي-جهانگردي))-1214038حسابداري-1214021-بازرگاني-1214069-صنعتي-1214012-تجميع صنعتي-1214015/ نيمسال دوم 89-88

L

L

L

L

6 اصول حسابداري1 /حسابداري-مديريت(بازرگاني،صنعتي،دولتي،جهانگردي)1214017-1214066-1218061-1214004-1214002جبراني ارشد1214017-1214066/نيمسال دوم89-88

L

L

L

L

7 اصول حسابداري 2/ حسابداري -اقتصاد-مديريت(بازرگاني-صنعتي-دولتي-جهانگردي)1214018-1214068-1214011-1214005-1214003-1221092-1214045/نيمسال دوم 89-88

L

L

L

L

8 اصول حسابداري 3 / حسابداري-بازرگاني-دولتي-صنعتي-جهانگردي-اقتصاد1214019-1214076/نيمسال دوم 89-88

L

L

L

L

9 زبان تخصصي 1/ حسابداري /نيمسال دوم 89-88/...1214020

L

L

L

L

10 تحقيق در عمليات 1(پژوهش عملياتي در جهانگردي)/مديريت :بازرگاني-صنعتي-دولتي-جهانگردي1218119-1218065-1218028-1218009-تجميع)صنعتي1218268-دولتي1234002(جبراني،بازرگاني اجرايي،MBA-حسابداري تجميع1214046/نيمسال دوم 89-88

L

L

L

L

11 حسابداري ميانه1 / حسابداري /نيمسال دوم 89-88/...1214022

L

L

L

L

12 حسابداري ميانه2/حسابداري-جبراني ارشد/نيمسال دوم 89-88/.1224023

L

L

L

L

13 زبان تخصصي 2/ حسابداري/نيمسال دوم 89-88/...1214024

L

L

L

L

14 حسابداري پيشرفته1/حسابداري/نيمسال دوم 89-88/...1214025

L

L

L

L

15 حسابداري صنعتي2/حسابداري-مديريت صنعتي/نيمسال دوم 89-88/...1214013-1214026

L

L

L

L

16 حسابرسي1-حسابرسي/تجميع(حسابداري-اقتصاد-مديريت(بازرگاني-صنعتي-دولتي-جهانگردي))1214077-حسابداري1214027-مديريت بازرگاني1214073نيمسال دوم 89-88

L

L

L

L

17 حسابداري مالياتي /حسابداري/نيمسال دوم 89-88/...1214028

L

L

L

L

18 حسابداري پيشرفته2/حسابداري/نيمسال دوم89-88/..1214029

L

L

L

L

19 مديريت مالي1/حسابداري/نيمسال دوم 89-88/.1214030

L

L

L

L

20 اصول تنظيم وكنترل بودجه دولتي-مباني تنظيم بودجه /حسابداري سنتي1214031-تجميع1214039/نيمسال دوم89-88

L

L

L

L

21 حسابداري وحسابرسي دولتي/حسابداري / نيمسال دوم 89-88/.1214032

L

L

L

L

22 حسابرسي2/حسابداري/نيمسال دوم 89-88/.1214033

L

L

L

L

23 حسابداري صنعتي3/حسابداري/نيمسال دوم 89-88/.1214034

L

L

L

L

24 مديريت مالي2/حسابداري-مديريت بازرگاني(1214035-1214072)/نيمسال دوم 89-88

L

L

L

L

25 مباحث جاري درحسابداري/حسابداري/نيمسال دوم89-88/.1214036

L

L

L

L

26 پول و ارز و بانكداري -پول و بانكداري / حسابداري1221020-اقتصاد1221093-تجميع،اقتصاد،حسابداري1214071/نيمسال دوم 89-88/

L

L

L

L

27 روانشناسي عمومي-مباني روانشناسي مفاهيم اساسي/  علوم اجتماعي (برنامه ريزي1222185-مددكاري1222143-تعاون و رفاه1-پژوهشگري1217001-علوم تربيتي پيش دبستاني-مشاوره نيمسال دوم 89-88/...

L

L

L

L

28 حقوق تجارت-حقوق بازرگاني/اقتصاد(1223172)حسابداري تجميع(1214104)-سنتي(1223016)/ نيمسال دوم 89-88/...

L

L

L

L

29 مباني جامعه شناسي مفاهيم اساسي 1/علوم اجتماعي همه گرايشها1222001-كارداني كتابداري1222007-روانشناسي سنتي و تجميع1222062-اقتصاد122139-علوم تربيتي(مديريت برنامه ريزي آموزشي-سنتي)علوم تربيتي(پيش دبستاني و دبستاني-سنتي)1222067-علوم تربيتي(مشاوره و راهنمايي-تجميع)1211359-حسابداري سنتي و تجميع1222070-1214105-آمار1222076/ نيمسال دوم 89-88/...

L

L

L

L

30 مديريت توليد/ حسابداري سنتي (1218095)تجميع1214106/نيمسال دوم 89-88/...

L

L

L

L

31 زبان تخصصي2/حسابداري /نيمسال دوم 89-88/.1214108

L فاقد جواب

فاقد جوابL

Lفاقد جواب

Lفاقد جواب

32 حسابداري ميانه 2 / حسابداري تجميع1214110/نيمسال دوم 89-88/.

L

L

L

L

33 ماليه عمومي و تعيين خط مشي مالي دولتها-ماليه عمومي(اقتصاد بخش عمومي)/تجميع: اقتصاد-حسابداريو كليه گرايشهاي مديريت(1221034) حسابداري سنتي1218090-مديريت دولتي سنتي 1221008نيمسال دوم 89-88/...

L

L

L

L

34 مباني سازمان و مديريت(مباني مديريت و سازماندهي)(اصول مديريت و سازماندهي)/مديريتبازرگاني،جبرانيMBA،اجرايي1218118-  مديريت صنعتي1218064- دولتي و جبراني دولتي1218026-جهانگردي1218007-مهندسي صنايع (سنتي و تجميع)1218102-حسابداري1218091-علوم اجتماعي (مددكاري اجتماعي)1222145-علوم اجتماعي (برنامه ريزي و رفاه اجتماعي) 1222187-اقتصاد1218182/نيمسال دوم 89-88

L

L

L

L

35 روش تحقيق در مديريت(مباني روش تحقيق) /مديريت بازرگاني ،جبراني بازرگاني 1218121-مديريت صنعتي 1218068-دولتي ،جبراني دولتي 1218029-جهانگردي1218006-تجميع گروه(مديريت،اقتصاد،حسابداري1221035)جبراني MBA، و اجرايي 1237006حسابداري 1218092نيمسال دوم 89-88/...

L

L

L

L

36 پژوهش عملياتي1/حسابداري/نيمسال دوم 89-88/...1218093

L

L

L

L

37 پژوهش عملياتي2/حسابداري/نيمسال دوم 89-88/...1218094

L

L

L

L

38 مديريت رفتار سازماني/مديريت                           (صنعتي:1218067بازرگاني:1218123دولتي:1218032جهانگردي:1218010-(تجميع: مديريت،اقتصاد،حسابداري : 1218123) نيمسال دوم 89-88/

L

L

L

L

39 اقتصاد كلان-اصول علم اقتصاد(2) /مديريت دولتي 1221006-مديريت جهانگردي1221003-حسابداري1221019-تجميع مديريت ها1221032/نيمسال دوم 89-88

L

L

L

L

40 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي/حسابداري سنتي1221021-مديريت دولتي سنتي1221007-تجميع رشته هاي اقتصاد-حسابداري و كليه گرايشهاي مديريت1221028-نيمسال دوم 89-88

L

L

L

L

41 مباني و اصول سازمان ومديريت(اصول مديريت) /تجميع گروه(مديريت،حسابداري،اقتصاد)-1221033علوم كامپيوتر(سنتي-تجميع)-1218101-مهندسي فناوري اطلاعات(سنتي-تجميع)-1228099/نيمسال دوم 89-88

L

L

L

L

42 اقتصاد خرد-اصول علم اقتصاد(1)/ تجميع: مديريت ،حسابداري 1221036-سنتي:حسابداري1224018-سنتي: مديريت دولتي 1224005/ نيمسال دوم 89-88/...

L

L

L

L

دسترسي به نمونه سئوالات در قبال واريزمبلغ آن از طريق SMS مقدور است.

دسترسي به پاسخ سئوالات آزاد است.

قيمت نمونه سئوال 200 تومان مي باشد.

سفارش زير2000تومان ترتيب اثر داده نخواهد شد.

سفارش بالاي 20هزار تومان 150 تومان مي باشد.

سفارش ويژه خدمات كامپيوترهاي سراسركشور 125 تومان مي باشد.(حداقل سفارش 50هزار تومان)

....منتظر بقيه نمونه سئوالات باشيد....

نمونه سئوالات ترم تابستان موجودمي باشد.

براي اطلاعات بيشتر به سايت http://www.pnubank.ir/  يا  http://cafeuni.ir/ مراجعه نماييد.